2011-05-05

Piratpartiets medlemsmöte: Varför motion A14 bör avslås

I det pågående medlemsmötet i piratpartiet har vi nu kommit fram till omgång 2 av omröstningarna. I den första omgången försökte vi sålla fram färdiga formuleringar utifrån ändring och tilläggsförslag som gjorts under mötet, och nu i omgång 2 har vi lyckats få fram färdiga förslag att ta ställning till i de allra flesta fall, förutom i ett par där det fanns så många olika förslag att det helt enkelt inte var möjligt att komma dit redan i första omgången.

Omröstningarna tycks ha flutit på bra, det tekniska systemet har i huvudsak fungerat och vi i mötespresidiet har fått mycket beröm för att själva omröstningsförfarandet fungerat bra. Den stående kommentaren har varit, att rösta är lätt, det som är jobbigt är att bestämma sig för VAD man ska rösta på.


Vilket för fram till det jag skriver i rubriken, Motion A14.

Det är en motion från Rick som lägger fram en text som ska läggas som bilaga till stadgarna och är avsedd att fungera som mötesordning till kommande möten. Att det på sikt finns ett behov av en sådan kan nog vara riktigt, MEN den av Rick föreslagna texten innehåller ett antal problem som gör den klart olämplig att bilda underlag till detta. Det finns en del bra allmänna formuleringar också, men i några fall föreskriver den detaljer som kommer att ställa till klara bekymmer för kommande möten.


Votering om alla motioner och propositioner sker i exakt två steg. I första steget voteras samtidigt om alla ändringsmotioner. I andra steget voteras samtidigt om alla motioner och propositioner efter införda ändringar.
Detta hade inte varit möjligt på det pågående mötet,. Trots att vi i mötespresidiet faktiskt gjort en extrem stor ansträngning så har det helt enkelt inte gått att klara av alla motioner på två pass. I vissa fall MÅSTE man ha fler omröstningar för att få fram ett förslag att ta slutlig ställning till. Att då bestämma att det ska gå på två omgångar i alla lägen är helt enkelt dumt, för det hindrar mötet att ta beslut, då det inte går att bygga ihop ett vettigt förslag att rösta om på bara en omgång av sållning. Risken är uppenbar att det trillar ut motioner som är omöjliga att godkänna eftersom de inte hänger ihop logiskt, eller så tvingas mötespresidiet göra våld på demokratin för att tvinga in yrkandena i en mall där de inte passar.


I det fall flera ändringar bifalls till en motion där ändringarna ligger i konflikt med varandra, tar den med högst bifallsprocent företräde där konflikt föreligger. I händelse att bifallna ändringsmotioner i konflikt har samma bifallsprocent, tar den som först lämnades in företräde.
Det här är möjligt att tillämpa i vissa fall, men inte i alla, och det är ett system som kan manipuleras genom att lägga flera snarlika förslag. Dessutom är det svårt att presentera en votering som byggs upp på ett sånt sätt så att folk redan när de röstar ser vilka förslag som ställs mot varandra. Och "tar den som först lämnades in företräde" är ju mest en wtf??


För att öka mötesdeltagandet kan alla medlemmar lämna röstningslista ("voteringslista") i samtliga ärenden. Detta är en offentlig rekommendation från medlemmen om hur andra kan rösta. En voteringslista märks med medlemmens namn samt en frivillig etikett.
Som jag nämnde ovan så tycks det inte längre, med vårt nya system, upplevas som ett problem att rent tekniskt utföra rösthandlingen. Det folk tycker är lite besvärligt är att sätta sig in i frågorna och ta ett beslut om vad man ska tycka. Röstningsmallar enligt förslaget hjälper ingen att ta beslut i frågorna, det underlättar enbart att man litar till nån "expert", och det slår undan grunden för det man brukar kalla "Wisdom of crowds", dvs att om många gör en självständig bedömning av en fråga så blir det samlade resultatet ganska bra, även om varje individ kanske inte alltid ta ett perfekt beslut.

Det problem som behöver adresseras är alltså snarare att hjälpa de som vill rösta att få en sammanfattning av diskussionen, och om vi i mötespresidiet får fortsätta att utveckla den nuvarande mötesplattformen så tror jag att vi till nästa möte kommer att kunna ha en modell där varje yrkande kan ges en sammanfattande motivering efter diskussionen av den som lagt det.


Personval sker individbaserat med en Condorcetrankande metod, ett personval per sorts förtroendepost.
Detta är en punkt som är i direkt konflikt med nuvarande stadgan som säger att beslut ska tas med majoritet. Dessutom ger den ingen möjlighet för medlemmarna att välja att vakantsätta poster. Om få kandidater är anmälda så kommer alla att väljas in by default, oavsett om de har medlemmarnas förtroende eller inte. Vi har i personvalsvoteringarna nu, efter en ordningsfråga, utarbetat ett system där det är möjligt att vakantsätta om man inte hittar nån man vill rösta på som vi tycker bör fungera bra. Fördelen med det nuvarande systemet är att man inte kan bli vald med mindre än att man har minst halva mötets förtroende.


Partiledningen tillhandahåller teknik för att genomföra mötet till mötespresidiet på uppdrag av partistyrelsen, enligt stadgar 4.2.2 och 4.8.7. Detta ska tolkas som att mötespresidiet och medlemsmötet skall använda den teknik som partiledningen tillhandahåller och anvisar för att genomföra medlemsmöte på uppdrag av partistyrelsen, även i fall då sådan anvisad teknik etablerar detaljer i mötesordning som inte regleras i detta dokument.
Detta stycke är väldigt egendomligt. det betyder att partiets IT-chef ska avgöra vilken mötesordning mötet ska använda baserat på "tekniska" överväganden. Som jag ser det så är detta att spänna vagnen före hästen. Det är mötets behov av system som ska styra, inte att man genom att välja system ska styra hur mötet tar beslut.


Sammanfattningsvis så uppmanar jag därför alla att avslå A14 och låta det system vi har jobbat på att förbättra de senaste mötena fortsätta förbättras i riktning mot att underlätta för medlemmarna att delta och att ta informerade beslut i omröstningarna. Många avstod att rösta i den inledande omröstningen, men jag hoppas att de nu ska rösta avslag och därmed ge mötespresidiet fortsatt förtroende att förbättra det system vi redan utvecklat.

11 Comments:

emma said...

Tack för att du tog dig tid att gå igenom detta - jag har själv haft alldeles för lite tid att sätta mig in i just den här motionen, så upprensad argumentation är särskilt tacksamt.

Mab said...

Hej

Jag tänkte kommentera det du skriver om condorcetbeslut och stadgan. Intuitivt kan det verka som om det strider mot stadgan, och Ricks intention när han skrev stadgebilagan var nog att effekten skulle bli på ett sådant sätt så att det inte är förrenligt med stadgan.

Men stadgan råder givetvis över stadgebilagor, och det innebär att alla bilagor måste tolkas så at de inte strider mot stadgan om möjligt. Och i det här fallet är det möjligt att göra en sådan tolkning.

Den föreslagna bilagan skriver att personval sker med condorcet, ett personval per sorts förtroendepost. Stadgan säger att beslut ska tas med majoritet. Den tolkning som gör bägge ovansående krav möjliga är att man helt enkelt vaskar fram en lista på vem/vilka man helst vill välja genom condorcet och därefter ställer den listan mot avslag. Vid avslag får vi helt enkelt samtliga platser vakantsatta (eftersom bilagan säger att vi bara kör ett val per sorts post).

Det blir inte snyggt, det blir inte bra, men det blir i enlighet med både stadgan och bilagan. Om nu mötet inte bara tar och avslår bilagan. Vilket jag skulle rekomendera.

Jörgen L said...

@mab: Det är iofs korrekt, man KAN få till en konstruktion som inte krockar med stadgan, men till priset av risken att man inte tillsätter någon alls, vilket jag starkt misstänker inte var en konsekvens motionären tänkt sig...

Anonym said...

Att det först inlämnade förslaget har företräde i händelse att två motstridiga förslag får samma antal röster är inte en wtf, tycker jag. Dels är det rimligt att det förslag som legat framme längst är det som folk haft mest tid att sätta sig in i, dels bör det här förhindra att folk väntar in i det längsta med att lägga motioner för att få taktikfördelar i omröstningen (folk röstar på något de inte hunnit sätta sig in i, möjlighet att "kuppa" igenom förslag genom att i sista ögonblicket lägga förslaget och redan ha en egen röstkår bakom sig etc etc).
I övrigt har jag inget att invända mot det du skriver.

Jörgen L said...

anonym: Möjligen, men man kan också tänka sig att det senare inkomna förslaget är påverkat av diskussionen och lagts fram för att hantera brister i det första.

Med en till voteringsomgång för att skilja förslagen åt så kan man låta folk som tidigare föredragit ett tredje förslag att bestämma vilket av de två aktuella man helst vill se och därmed hitta ett som faktiskt är det mötet föredrar.

Michael said...

Anonym: "Att det först inlämnade förslaget har företräde i händelse att två motstridiga förslag får samma antal röster är inte en wtf, tycker jag. Dels är det rimligt att det förslag som legat framme längsta är det som folk haft mest tid att sätta sig in i"

Och om det uppstår fall där 2 olika förslag läggs ungefär samtidigt (med några minuters mellanrum), och där bägge förslag fått lika många röster/procent? Hur gör man då tycker du?

Det finns ett par stycken motioner från samma motionär för A14, som bör avslås, då det riskerar att göra partiet handlingsförlamad, och att dirigera om en viss del av medlemsmakten, till dom i partiledningen.

Troed said...

"så tycks det inte längre, med vårt nya system, upplevas som ett problem att rent tekniskt utföra rösthandlingen. Det folk tycker är lite besvärligt är att sätta sig in i frågorna och ta ett beslut om vad man ska tycka. "

Är det lämpligt att Mötespresidiet postar den typen av falska påståenden i egen sak?

De medlemmar jag lyckats uppmärksamma på att det faktiskt pågår ett vårmöte just nu (de flesta har ingen aning om att det är så) tror att det räcker med att de röstar EN gång för att sedan vara klara.

Jag misstänker, och påstår, att det finns en stor brist på kunskap inom användarinteraktion i utvecklingen av våra interna verktyg. Jag misstänker, och påstår, dessutom att den lilla grupp forumiter som mycket elitistiskt anser att det är medlemmarnas problem att de inte sätter sig in i sakerna tillräckligt mycket inte anser att det här behöver förbättras.

Jörgen L said...

@Troed: Det är väl som vanligt så att vi hör det vi lyssnar efter, och att folk säger det de tror vi vill höra.

Det finns säkert både de som tycker det är kasst och de som tycker det är bra. För mig är det viktigt att lyssna på de som tycker det är kasst och försöka förstå vad det är som gör att de inte tycker det funkar för dem. Precis som man brukar göra när man designar användarinteraktion. (Vilket för övrigt har varit en del av mina arbetsuppgifter de senaste 30 åren)

Det är sant att foumet inte är en perfekt plattform, den har "en enorm förbättringspotential" som det brukar heta, men vi har fått till det här mötet väsentligt bättre än tidigare, och vi hoppas definitivt att göra det ännu bättre till nästa gång, såvida inte nån hittar nåt som redan från början är bättre från grunden.

Översikt och struktur kan givetvis också förbättras långt mera än idag (även om jag har hört ganska många som sagt att den nya sidomenyn har hjälpt upp detta mycket).

Samtidigt så tror jag inte att alla problem avseende delaktighet faktiskt kan programmeras runt. En del är inbyggda i modellen, i demokratin i sig, eftersom den förutsätter att man som röstande ska ta beslut, och de allra flesta människor inte känner sig bekväma med att ta beslut utan att veta vad man röstar på. Därför tror jag att det även behövs information om hur saker fungerar som presenteras på ett mera tillgängligt sätt än idag om hur mötet fungerar, varför man gör på det sätt man gör etc. Där tror jag att det emma börjat göra på forumet är värdefullt: Guider till hur man bär sig åt för att delta.

Christoffer Willenfort said...

manuell trackback http://blue-green-mess.blogspot.com/2011/05/avslag-pa-motion-a14-pa-pps-medlemsmote.html

Anonym said...

Jag tycker det är förvirrat att rösta idag och dessutom ska man alltså komma ihåg att återvända i X antal omgångar, klart det går att göra något mycket smidigare och bättre!

Ingen mening att nöja sig bara för att vissa inte har något problem, JAG har problem.

Anonym said...

...ett system som aktivt behöver guider är allt som oftast broken och också exkluderande om inte annat för att då är tröskeln uppenbarligen alldeles för hög, samtidigt som folk i allmänhet är dåliga på att läsa manualer om inte annat så av lathet. Vi kan bättre!