2008-07-21

Birgitta Ohlsson HAR förstått vad det handlar om... men inte Ingvar...

Birgitta Ohlsson skriver idag på SvD brännpunkt att "Vattendelaren i debatten är när kränkningen av den personliga integriteten sker. " och "Min ståndpunkt är att kränkningen redan sker när staten får tillträde till teletrafiken. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad databehandling."

Det visar att hon har förstått vad kritiken handlar om, och hon drar också den korrekta konsekvensen: "Kraven om brottsmisstanke och domstolsbeslut är inte förenliga med fundamenten i FRA-lagen, därför bör den antagna lagen rivas upp med omstart där arbetet sker i en bred parlamentarisk kommitté."

Det är en bra formulerad artikel, och mina tidigare farhågor om urvattnade kompromisser har med det minskat lite. Jag ser inte hur man ska kunna ha hennes ståndpunkt och kunna gå med på något annat än att FRA's avlyssningskablar inte ska kopplas in.

Frågan är nu om hon har de andra fp-kritikerna med sig i detta synsättet?


Ingvar Åkesson skriver något slags replik där han förfäktar den heliga teknikneutraliteten och ifrågasätter varför det ska vara olika regler när man spanar i etern jämfört med när man spanar i kabel.

Svaret på den frågan är helt enkelt att spaning i etern är i grunden något helt annat när det gäller det som är egentlig signalspaning, dvs avlyssning av militär radiotrafik, kortvågsradio och liknande. Då är det att utnyttja det "säkerhetshål" som redan finns och som alla vet finns. Radio används i medvetenhet om att den kan avlyssnas, det finns ingen möjlighet att göra något annat. Därför använder man inte radio för privat eller känslig information. Att använda radio är som att sätta in en annons i tidningen, alla kan läsa.

Däremot finns det anledning att reglera vilken typ av information FRA ska få leta i. Det borde regleras att FRA inte får inrikta sig på att avlyssna internettrafik och telefonkonversationer, även om de i sällsynta fall överförs via radiolänk, eftersom det är lika integritetskränkande som att lyssna på kabel. Ska det finnas en "teknikneutralitet" i sammanhanget så ska den handla om att det som folk förväntar sig ska vara privat och förtrolig kommunikation också ska vara det, oavsett vilka tekniker som används för att överföra den.

I fallet med radio, är det dessutom ganska enkelt att implementera en sådan bestämmelse, i de flesta fall så går sådan kommunikation antingen på ett sådant sätt att FRA måste sätta upp specifika mottagare får att fånga in just den, eller också går den på speciella frekvensband eller med speciell teknik som är lätt identifierbara och därför helt enkelt inte ska avlyssnas.

Ska man ha en strikt teknikneutralitet så måste man i konsekvensens namn annars även inbegripa fysiska brev i FRAs rättigheter till avlyssning. Om man inte är beredd att argumentera för det, så visar det att teknikneutraliteten bara är ett pseudoargument som man tar till när det passar.

Åkesson visar också ytterligare en gång att han vägrar acceptera kärnpunken i kritiken genom att skriva "det aldrig kan bli fråga om avlyssning av vanliga svenskars kommunikation.", apropos filtreringen. Han menar alltså alltjämt att avlyssning inte uppkommer förrän en människa tar del av det utfiltrerade materialet.

För mig som användare uppkommer kränkningen av privatlivet i och med att jag vet att det kan bli läst, och att jag inte kan förutspå under vilka förutsättningar det kommer att bli läst. I och med detta kan jag inte längre betrakta det som privat förtolig kommunikation.


Tips från knuff.se :syrrans granne, Fritänk, Intensifier, Svensson, Folkpartiet i Nacka, jj.n, Mikael Persson, projo's blog, Rick Falkvinge (pp), Tomas sida


Andra om: , , , , , ,

13 Comments:

Anonym said...

Åkesson är en Nwo puppet

Magnus Hammar Borsch said...

Du har helt klart koll på den kabelburna tekniken, men har du koll på den eterburna?

Mobiltelefoner är i princip radio sändtagare, men här verkar du inte besväras särskilt. Jag syftar självklart på FRA:s tidigare möjligheter iom det juridiska kryphål du hänvisar till.

Vidare är många basstationer sammankopplade med radiolänk av olika slag, för att inte tala om den information som sänds via satellit. Det räcker med en liten mottagare någonstans mittemellan.

Men om vi ska prata integritet... vad anser du om fartkameror och trängselskatter? Eller om utandningsprov utan brottsmisstanke? Eller bara det faktum att vem som helst kan ringa skattemyndigheten och få fram en herrans massa uppgifter om dig eller mig?

Anonym said...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Jörgen L said...

@Magnus:
Inte så bra som jag har på den kabelburna, det är korrekt...

Men tillräckligt för att det jag säger i postningen ska gälla föreställer jag mig.

Om man väljer att "teknikneutralisera" skyddet för privatkommunikation så tror jag inte det är speciellt svårt tekniskt att veta vad man inte får lyssna till i etern.

GSM är i sig krypterat, även om det är ett ganska simpelt krypto att knäcka, så är det i vart fall en tydlig indikation om att det är telefontrafik det handlar om och därmed skyddat.

Radiolänk är normalt sett en extremt riktad sändning och kan endast lyssnas på om man speciellt placerar ut mottagare för det, det borde vara förbjudet för FRA att göra om det handlar om telefoni.

Mottagning av satelitsignaler kan jag inte så mycket om, men även där borde det vara möjligt att detektera vilken typ av trafik det är utan att ta del av det privata innehållet.

I övrig så finns det förstås integritetsöverväganden som måste göras i förhållande till de exempel du tar upp. Den stora skillnaden gentemot FRA's kabelspaning är dock att inget av exemplen är "heltäckande" på samma sätt, och i nästan samtliga så kan man välja att inte utsätta sig för övervakningen.

När det gäller fartkameror så tar de dels bara en bild när ett lagbrott faktiskt begås, dels är de så pass utspridda att det skulle vara svårt att använda dem för kartläggning av individuella vanor. Trängselskattekamerorna är känsligare, men vad jag förstår så SKA de bara fotografera nummerplåten, inte vem som sitter i bilen, och det ökar i någon mån skyddet. Utandningsprov är en kränkning, men det finns proportionalitet och folkligt stöd för det.

När det gäller offentliga uppgifter från skattemyndigheten håller jag delvis med dig, men det är något vi är vana vid och räknar med och delvis en konsekvens av offentlighetsprincipen. Hade det skulla införas nu så hade det antagligen blivit ett ramaskri över det...

Den stora skillnaden mellan de exempel du nämner och FRA-lagen är att det bara är den som ger de tekniska förutsättningarna att göra en totalsammanställning av vad individen företar sig.

Bevakningskameror har potentialen att ge samma typ av total kartläggning i det fall de blir tillräckligt många på det viset det håller på att bli i Storbritannien där hela motorvägsnätet är på gång att bli totalövervakat och man kommer att kunna kartlägga enskilda fordon över tid.

Kristian said...

Ja, som det är skrivet nu så är ju FRA-lagen INTE teknikneutral.

Detta genom den nya paragraf, 6 kap. 19 a §, i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, som FRA-lagen föreslår (2.3 i Prop 2006/07:63):

"För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2007:000) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter. Varje sådan operatör skall anmäla en eller flera samverkanspunkter till den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om samverkanspunkter.

Samtliga operatörer som för signaler i tråd över Sveriges gräns skall till den myndighet som regeringen bestämmer lämna sådan information de innehar som gör det enklare att ta hand om signalerna.

Samtliga operatörer skall utföra uppgifterna enligt första och andra stycket så att verksamheten inte röjs."

Det är denna del som är det drakoniska med FRA-lagen, och det är också denna del som gör att talet om ”teknikneutralitet” egentligen är djupt missvisande. Ingen kräver ju av den som skickar ut radiotrafik att signalerna måste nå fram till FRA.

Magnus Hammar Borsch said...

Läste ditt inlägg på http://johanlinander.se/ - intressant!

Så var det min tur att försöka vara kreativ... ojoj :) när jag läste igenom inlägget så ser det sådär ut. Någon ny punkt kanske.

"Den stora skillnaden mellan de exempel du nämner och FRA-lagen är att det bara är den som ger de tekniska förutsättningarna att göra en totalsammanställning av vad individen företar sig."
- Misstänker att det inte är tillräckligt med riksdagsledamöter från samtliga partier samt höga domare/jurister som godkänner sökbegreppen på förhand? Samt Datainspektionen.

Frågan är om det egentligen blir någon skillnad om filtren hanteras av en annan myndighet, exempelvis DI som du föreslår. Om ja: Frågan är då - vem läser det som fångas upp först? DI eller FRA? Eller någon annan?

Däremot är jag extremt skeptisk till att låta någon annan än vissa statliga myndigheter har tillgång till sökparametrarna. Betänk exempelvis om Telia får franska ägare, ska de då tvingas lämna ut uppgifterna till franska staten om deras lagstiftning tvingar det? Och om det är ryska ägare?

Dessutom ökar risken för infiltration av agenter med varje ny enhet som ska hantera detta. Jag kan låta paranoid, men se på den senaste händelseutvecklingen inom försvarsindustrin.

Vidare... Eftersom Datainspektionen redan är inkopplad på fallet så kan de lika gärna fortsätta. Vad du vänder dig mot är den generella avlyssningen som jag hävdar inte kommer att ske, men som du anser ske iom en (enligt mig) påstådd potentiell möjlighet att vi alla drabbas.

Nu blev det rörigt.

"OM man med en opartisk och bred utredning kommer fram till att det verkligen finns anledningar till att bedriva signalspaning."
- Jo, det förstås. Problemet här är att sossarna faktiskt inte har visat på några som helst förslag i positiv anda. Regeringen har genomfört mer än 30 ändringar i det ursprungliga s-förslaget. Bodström har enbart ställt högre krav på rättslig prövning utan att visa på hur detta ska ske, vilket är förståeligt då det nog är omöjligt.

Jag tror det ingår i s-strategin att inte göra en enda kompromiss med Alliansen. De har till och med kommit oförberedda till mötena! Beklagligt.

Så här i efterhand skulle alliansens ledare nog satt sig ner och luftat det här både internt och mellan sig.

Sedan skulle man gjort en bedömning om det var värt att genomföra lagen utan sossarna och utan en bred överenskommelse.

Men för att summera: Att på något sätt införa en instans som hanterar parametrarna är ingen stor eftergift. Att införa en lagstiftning som gör det möjligt att få skadestånd i efterhand borde vara möjligt. Att begränsa och kontrollera FRA tycker jag redan är genomfört till stor del. Men att sonika skrota de nuvarande lagen i väntan på att sossarna vinner eller förlorar nästa val - ja, det är lite oansvarigt om man förväntas regera ett land.

Och tro mig (jaja, du får välja ^_^), det finns en hotbild. Genom min arbetsgivare och mina arbetskamrater får man höra de mest hårresande sakerna, men om du vill veta mer så har jag för mig att MUST:s årliga säkerhetsrapport är offentlig. Den är oerhört generellt skriven men ger en ungefärlig bild av vilka säkerhetsincidenter som inträffat under året.

Thomas Hallgren said...

Magnus,
Nuvarande lagstiftning motiveras till stor del av att hoten ska upptäckas så att man kan förekomma de hemskheter som kan inträffa. Man väljer att misstänkliggöra hela svenska befolkningen eftersom i stort sett all trafik kommer att genomsökas.

Vänd på resonemanget. Jag är svensk och litar inte på förmynderiet. Jag tror att statsmaktens representanter ofta har både bristfällig moral och dålig utbildning. De litar inte ett dugg på mig, så varför skulle jag lita på dem?

Att ett jättesystem för massavlyssning konstrueras för att värna om min trygghet och demokrati är faktiskt rent nonsens. Det faller på sin egen orimlighet. Ni som är förespråkare måste försöka inse vad ni håller på med. Lägg ner prestigen och tänk efter. Nu är det ju NI som hotar demokratin.

Jörgen L said...

Den kommentar Magnus refererar till ligger här

@Magnus:
För det första tror jag inte på att allmän avlyssning skulle vara ett effektivt sätt att inhämta underrättelser, speciellt inte för militära sammanhang, vilket jag antar är det du är mest fokuserad på.

Det är alldeles för enkelt att dölja sin kommunikation, antingen så att den inte kan identifieras i det massiva flödet, eller genom kryptering som faktiskt ÄR säker, eller en kombination av detta.

Självklart finns det säkerhetsincidenter, frågan är ju om de på ett effektivt sätt kan bemästras med massavlyssning...

Det är därför jag vill ha en opartisk utredning som utgår ifrån den grundfrågan, finns det hot som effektivt kan hanteras med kabelavlyssning, och hur allvarliga är de? Den utredning som ligger till grund för lagen initierades från FRA och skulle svara på frågan: Vad ska vi syssla med nu? Därför behöver den göras om.

OM, och jag säger OM, för jag tror inte på att det skulle bli resultatet, en sån utredning kommer fram till att det finns ett sånt behov och att avlyssning är nödvändig och effektiv, så måste det göras på ett sätt som kan skapa förtroende för att de insamlade signalerna inte kan missbrukas.

Då är det alltså viktigt att FRA inte själva får hantera hela kedjan. Därför måste man undvika att ALLT skickas in till FRA, alltså måste filtret exekveras redan ute hos nätleverantören och endast det som passerar filtret skickas in till FRA. Det betyder inte nödvändigtvis att nätleverantören ska ha möjlighet att se sökparametrarna, det kan stå plomberad utrustning där som bara skickar vidare en krypterad dataström till FRA. Sådan utrustning måste naturligtvis vara validerad av en kontrollmyndighet separat från FRA, tex Datainspektionen, som ändå åtnjuter ett visst förtroende eftersom de har ett integritetsperspektiv i sitt arbete. Vidare så måste sökparameterfilen vara validerad av utomstående kontroll, också möjligen DI, som efter validering kan skicka den till sökfilterdatorerna. Den sökparameterfil som FRA föreslår kan vara elektroniskt signerad så att den inte kan meckas med på vägen till filterdatorerna, bara godkännas eller avslås i sin helhet.

Genom ett sånt förfarande så kan man öka skyddet mot medvetet missbruk, fler människor och myndigheter måste samverka för att ett missbruk ska kunna göras och det ökar väsentligt möjligheten att en whistleblower ska kunna uppstå.

Fortfarande kvarstår dock felfiltreringarna, men det tar åtminstone bort en del av risken för totalkartläggningar.

Allt detta förstås bara OM en "riktig" utredning skulle komma fram till att det är absolut nödvändigt och proportionellt.

Detta är en helt annan sorts setup än vad den antagna lagen föreskriver, och därför bör den rivas upp så att utredningen verkligen kan vara förutsättningslös, och inte vara påverkad av att det redan byggts upp en infrastruktur för den nuvarande lagen.

Magnus Hammar Borsch said...

JörgenL, vi har inte helt olika syn på det hela vilket i sig är ganska upplyftande. Det vi i grunden är oöverens om är huruvida lagen är tillräckligt förberedd med utredningar samt om signalspaning i kabel i sig är effektiv. Därutöver ville du vid ett eventuellt genomförande sett att vissa delar av signalspaningen flyttas ut ur FRA, framförallt själva sökaparaturen.

Eftersom jag har en läggning för auktoritetsargument så kommer ett: FRA säger sig kunna få ut för vår säkerhetspolitik vesäntlig information genom signalspaning i kabel. Detta är jag beredd att tro på. Lagen har redan granskats av ett 40-tal remissinstanser och ett 30-tal ändringar har gjorts på deras och andras uppmaning. Lagrådet har godkänt proportionaliteten och lagen som sådan. Bland annat Datainspektionens invändningar har resulterat i flera ändringar.

Jag är inte på långa vägar lika kunnig om tekniken i sig, men visst låter det troligt att information mellan exempelvis svenska ip-adresser på förhand är ointressant (framförallt som det är olagligt att spana mot dem). Om du var FRA och skulle spana mot utländska hot och företeelser, visst skulle du kunna skapa sökparametrar eller metoder som effektivt enbart riktade sig mot det som var av intresse? Eller?

Avseende krypton så är jag väl medveten om att det finns krypton som är mer eller mindre omöjliga att forcera. Vissa är till och med helt omöjliga. Men signalspaning är bara en del av underrättelsetjänsten, och alla gör dessutom misstag. Med andra ord kommer man förr eller senare att komma över någon enstaka kryptonyckel. Annars vore det unikt dåligt underrättelsearbete. Med tillräckligt många nycklar i sin hand blir hela kryptot blottat.

"Självklart finns det säkerhetsincidenter, frågan är ju om de på ett effektivt sätt kan bemästras med massavlyssning..."
- För det första så vänder jag mig mot termen "massavlyssning", då det förutsätter att det faktiskt sker en avlyssning av allt, vilket inte sker på det sätt som ordet vill påskina. För det andra så är det självklart inte så att säkerhetsincidenter avhjälps genom signalspaning, då det redan är för sent när dessa inträffar.

Däremot lever vi i en verklig värld och det finns många därute som faktiskt vill åsamka oss skada, sno våra idéer, ta reda på våra planer och påverka vår opinion. Utländska intressen är djupt nere i syltburkarna med hela sina armar och rotar. Till viss del handlar detta om nationellt kontraspionage (SÄPO), till viss del handlar det om internationell kunskapsinhämtning(MUST+FRA). Jag är övertygad om att signalspaning i kabelburen trafik leder till en bättre förberedd säkerhetspolitik som i sin tur är en förutsättning för en sund försvarspolitik, men det får också positiva effekter på andra områden. Migrationspolitik exempelvis.

För att förstå vad FRA ska leta efter måste man också förstå vad de olika underrättelsetjänsterna gör.

Återigen, om du var FRA och ditt uppdrag innebär spaning på utländska företeelser - varför skulle du då bygga upp ett system för att spionera på ditt eget folk? Jag hävdar att din misstro mot staten är sund men ogrundad.

Och vidare, lagstiftningen har utretts, stötts och blötts. Men när regeringen stod inför att regera och ta de beslut som krävs, kontra fortsätta föra fruktlösa diskussioner med oppositionen, så valde de det tidigare.

Frågar du mig så här i efterhand så borde man då tillsett att propositionen var ordentligt luftad både internt i regeringspartierna och gentemot allmänheten. För det är den uppenbarligen inte, det är något som sker nu i efterhand och ganska oavsiktligt. Det i sig är ett misstag, för det var ingen direkt hemlighet att många internt var och är kritiska.

Avslutningsvis angående eterbunden trafik så hade FRA tidigare möjligheten att lyssna på nästan ALLT, inklusive dina mobiltelefonsamtal då det fanns en liten skrivning om det i den gamla lagen (inte just dig, men generellt...^_^ ). Här är den nya lagen betydligt tuffare, och det gäller även och framförallt kabelbunden trafik.

Frågan är om vi kommer så mycket längre i den här debatten nu, vi har liksom kommit till "JA" och "NEJ" stadiet snart :) åtminstone har jag.

Jörgen L said...

@Magnus:

Jag tror du berör en kärnpunkt i resonemanget när du avfärdar de tekniska argumenten mot den eventuella effektiviteten, och det är också en förklaring av varför så få med detaljerade kunskaper om datorer och datasäkerhet återfinns på "ja" sidan och så få på "nej" sidan tillhör de som är tekniskt insatta på dataområdet.

1. Det är ganska sällan som kommunikation mellan två svenskar går mellan två svenska IP-adresser. Det vanligaste är att de sker med en server utomlands som mellanhand. Ex.vis om jag skickar ett mail till x@hotmail.com så går det inte att veta att x är en svensk användare, inte förrän x loggar in mot hotmail för att läsa mailet, och i det läget kommunicerar x med hotmails server som står i USA. I bägge fallen är det en svensk och en utländsk dator som kommunicerar. Och på liknande sätt är det med de flesta tjänster man använder, avsändaren och mottagaren talar inte direkt med varandra utan via en, ofta utländsk, server.

2. Krypton. Det är inte så att det finns krypton som inte kan forceras. Det normala är att de krypton som används på internet inte kan forceras inom praktiska tidsramar, med dagens datorer talar vi om decennier. Och skulle det ske ett genombrott på maskinvarusidan så är det bara att förlänga nyckeln, varje ny bit i nyckellängden fördubblar antalet möjliga kombinationer.

De är inte heller svåra att hantera, jag installerade GPG på min maskin häromdagen + en plugin till Firefox som gör att jag kan kryptera mina mail i gmail. Allt är opensource och fritt tillgängligt. Det tog ca 15 minuter.

Moderna krypton bygger på publik nyckelteknik, vilket innebär att det klassiska problemet med att utbyta nycklar inte existerar, man använder en publik nyckel för att kryptera och en privat för att dekryptera. Det innebär också att kryptoanalysens klassiska lösning, samla många meddelanden, inte fungerar, man kan i princip byta nyckel för varje nytt meddelande om man verkligen vill vara säker.
Och man kan publicera sin publika nyckel på nätet så att den som vill skicka nåt krypterat kan plocka den därifrån. Du kan se det på en massa bloggar, många har en sida med sin nyckel.

Om jag vill göra det riktigt svårt för en avlyssnare så kan jag lägga upp ett album på nån av alla de fotoalbumtjänster som finns på nätet. Då kan jag koda in mitt krypterade meddelande i ett foto med sk. steganografi, vilket i princip innebär att jag döljer meddelandet i de minst betydelsefulla bit-arna i fotot så att det är omöjligt att hitta om man inte vet att det finns där, och det syns inte på fotot att det innehåller sådan extra information. Det finns oändliga sätt att dölja information på nätet.

Det man skule kunna göra med kabelspaning är eventuellt att kartlägga mönster över vem som kommunicerar med vem, men även det går att dölja. Det finns nätverk som till exempel TOR som man kan ansluta sig till. Det fungerar så att alla datorer som ingår i nätverket hjälps åt att vidarebefordra meddelanden åt varandra så att man skickar meddelandet till en dator som sen skickar det vidare till nästa osv. tills det tillslut efter ett slumpmässigt antal steg kommer ut igen från en helt annan dator än den som initierade meddelandet, hela tiden krypterat och anonymt. I praktiken innebär detta att ditt meddelande ser ut att komma från en slumpmässig dator i nätverket. Detta fungerar redan och är i drift, och är relativt enkelt att komma igång med.

Som du ser så är det inte speciellt konstigt att datakunniga är väldigt skeptiska till att hemliga saker skulle kommuniceras på ett sätt som kan läsas eller att den som verkligen vill hålla sin trafik dold kan göra det.

Kvar att lyssna på finns slumpmässiga läckor, men det tror jag inte i speciellt stor grad gäller militära mål möjligen en och annan slarvig djurrättsaktivist eller så, men tom det är tveksamt, det räcker att köra sin webmail med https istället för http för att det ska vara en krypterad förbindelse.

Jag skulle bedöma det som uteslutet att utländska beskickningar skickar något som helst av vikt krypterat på ett sätt som FRA skulle kunna knäcka.
Med dagens superdatorer handlar det om tidsrymder längre än solsystemets uppskattade tid kvar...

Vad gäller övriga hot så kan jag inte se att det ovanstående inte gäller lika mycket för dem. Den som verkligen har något att dölja kan göra det väldigt enkelt.

Jag tror att det för övriga hot vore minst lika effektivt att "tråla" det som skrivs öppet på internet, på bloggar, webbsidor och forum, om man bara vill ha en indikation om stämmningar etc.

Vad gäller förtroendet för FRA så är det för min del inte så speciellt stort just nu, även om jag inte tror att de bedriver nån verksamhet för att störta demokratin, men grundprincipen måste ändå som i alla sammanhang vara att man inte ska bygga strukturer som KAN missbrukas och vars enda säkring är deras goda vilja som arbetar i dem.

Som i hela den här debatten: Deras syfte är inte att bygga ett system för att spionera på den egna befolkningen, men konsekvensen blir att de bygger ett system som blir perfekt just för det.

Och eftersom jag inte ett ögonblick tror på att det ger oss någon märkbart ökad säkerhet så tycker jag lagen ska rivas upp innan infrastrukturen för detta system sätts på plats.

Anonym said...

Magnus, du skriver följande:
"visst skulle du kunna skapa sökparametrar eller metoder som effektivt enbart riktade sig mot det som var av intresse?"

Svaret på den frågan är kategoriskt nej! Även med väldigt sofistikerade algoritmer så är filter ett tämligen trubbigt instrument för att hitta information. Filterna tänker inte. De förstår inte ironi, sarkasm, eller undersökande journalistik. De har ingen aning om tystnadsplikt, skydd mot insiderbrott eller liknande.

Fundera lite själv. Vilka sökparametrar skulle du använda dig av för att med precision hitta relevant information om hot som avser ekologisk balans eller valutarisker?

Jag håller fullständig med Jörgen. Det är förbluffande få som har datakunskaper som sållar sig till ja-sidan (jag har faktiskt inte träffat på någon än). Vi har nämligen ingen övertro på vad tekniken kan åstakomma.

Jörgen L said...

Glömde svar på det Thomas tar upp...

Nej, jag skulle inte kunna konstruera ett filter för att fånga specifikt det som är intressant.

Jag har faktiskt jobbat med den typen av sökningar, sökningar i fri text efter formuleringar som skulle kunna indikera att en fråga handlar om ett likartat problem som en tidigare fråga i ett helpdesksystem. Det är OERHÖRT svårt. Antingen missar filtret det som är relevant, eller så får man en överväldigande majoritet av ointressanta saker. Man kan naturligtvis smalna av träffbilden betydligt om man har exakta tekniska identiteter att söka efter, men det stora problemet med internettrafik är att det man är intresserad av är en så oerhört liten del av den totala mängden man söker igenom, så att även om filtret är till 99% säkert så får man en otrolig massa felaktiga träffar för varje korrekt, eftersom de meddelanden som kan kan ge en felträff är så många fler än de som kan ge en rätt träff. Skrev om detta här.

Jörgen L said...

Och på tal om krypto:

Seriös bloggartikel om superdatorer och krypton:http://www.aladdin.com/CryptographyBlog/post/2008/06/New-Supercomputer-Record---Does-it-Matter-to-Cryptography.aspx

"...about 9,583,696,565,945,500 years to find the secret key."